הזמין עבודה מקבלן והקבלן גרם נזק לשכן

 שאלה: ראובן הזמין קבלן לעשות עבודה בביתו ומחמת עבודת הקבלן ניזוק ממונו של השכן. תשובה: אין אפשרות לתבוע את השכן שהזמין את העבודה, לא מיבעיא במקרה דנן שסתימת המרזב לא היתה כלל וכלל עפ"י ציוויו, והקבלן נחשב כמשנה מדעת השכן ששכרו וסתם המרזב מדעתו, [ראה חידושי חת"ס בגיליון שו"ע חו"מ תחילת סי' קפב.] אלא אפילו אם […]

שמירה על האדם

שאלה: מטפלת שנתנו לה לשמור על ילד קטן, ופשעה ולא שמרה כראוי, ועל ידי כך נפל הילד ושבר את רגלו, והוצרכו הוריו לנסוע לבית הרפואה, האם חייבת לשלם את הוצאות הנזק, הריפוי והנסיעה. נושאים לדיון: א.      האם יש דין שמירה על אדם. [האם בן חורין הוקש לקרקע]. ב.      מסר חפץ שאינו בבעלותו לשומר, האם יש חיובי שמירה. […]