Adina Kaminer

עורכת הדמיות בליגה. מקצועית ודייקנית על המ"מ בדיוק כמו הריבועים המשורטטים.
אבל יחד עם זאת אנושית, כמו הירוק שיאמר לך את זה בלי מילים.